Singapore CBD skyline at dusk

Singapore CBD skyline at dusk